ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722756
ชื่อ สกุล : นายณัฐดนัย   แดงงาม
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ประวัติศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ