ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722752
ชื่อ สกุล : นางสาวสุรีลักษณ์   สังขจาย
คณะ : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ