ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722744
ชื่อ สกุล : นางสาวสุธิพันธ์   มั่นอ่วม
คณะ : นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิเทศศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ