ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722735
ชื่อ สกุล : นายอัครพล   ชูนิล
คณะ : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : การปกครองท้องถิ่น
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ