ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722456
ชื่อ สกุล : นางสาวณรรฐวรรณ   ทรัพย์ปราชญ์
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภาษาไทย
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ