ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722428
ชื่อ สกุล : นางสาวอรจิรา   มีสัณฐาน
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : สหวิทยาการอิสลาม
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ