ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722424
ชื่อ สกุล : นางสาวรัตนา   ขันมณี
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : สหวิทยาการอิสลาม
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ