ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722397
ชื่อ สกุล : นางสาวสายธาร   พลอยดี
คณะ : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ