ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722365
ชื่อ สกุล : นางสาวแพรพลอย   นุสติ
คณะ : นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิเทศศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ