ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722335
ชื่อ สกุล : นายนนทพล   มีลักษณะ
คณะ : นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิเทศศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ