ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722312
ชื่อ สกุล : นายสุทธิชัย   แก้วอ่อน
คณะ : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : การปกครองท้องถิ่น
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ