ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722286
ชื่อ สกุล : นางสาวสุภาภรณ์   นิ่มนวล
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ