ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722262
ชื่อ สกุล : นางสาวอัศนี   ส้มเช้า
คณะ : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : ดนตรี
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ