ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722240
ชื่อ สกุล : นางสาวเจนจิรา   อู่ไทย
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภาษาไทย
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ