ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722191
ชื่อ สกุล : นายกฤษณะ   ประทุมเกตุ
คณะ : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : ศิลปกรรม
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ