ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722156
ชื่อ สกุล : นางสาวภัสนันท์   ช่างสกุลทอง
คณะ : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ