ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722102
ชื่อ สกุล : นายกฤษณชัย   วงศ์คำจันทร์
คณะ : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ