ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722091
ชื่อ สกุล : นางสาวอมราวดี   บ้านกรด
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การพัฒนาชุมชน
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ