ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722073
ชื่อ สกุล : นางสาวพรศิรินทร์   บุญคุ่ย
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การพัฒนาชุมชน
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ