ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15642420
ชื่อ สกุล : นางสาวพรหมภัสสร   สุขแท้
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การตลาด
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ