ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15642410
ชื่อ สกุล : นางสาวจิราพร   แจ้งเมือง
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การตลาด
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ