ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15642171
ชื่อ สกุล : นายวิศรุต   การสมวัตร
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การตลาด
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ