ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15642146
ชื่อ สกุล : นายสหภาพ   อินทรจันทร์
คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
สาขา : เลื่อนรับ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ