ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15632297
ชื่อ สกุล : นายปิยะวัฒน์   ศรีมงคล
คณะ : คระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : เลื่อนรับ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ