ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15632183
ชื่อ สกุล : นางสาวกมลชนก   บัวผัน
คณะ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ