ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15632052
ชื่อ สกุล : นายธวัฒน์ชัย   กิจสุวรรณ
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ