ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15622498
ชื่อ สกุล : นางสาวสิรินดา   สารีผล
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : เลื่อนรับ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ