ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15622430
ชื่อ สกุล : นายเรวัตร์   มีสง่า
คณะ : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ