ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15622195
ชื่อ สกุล : นางสาวนฤมล   พรงาม
คณะ : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : ศิลปกรรม
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ