ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15622044
ชื่อ สกุล : นางสาวสาวิตรี   จันทะชา
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : เลื่อนรับ
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ