ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615403
ชื่อ สกุล : นายสรวีย์   เศรษฐบุบผา
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การประถมศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ