ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615396
ชื่อ สกุล : นางสาวรัตนาภรณ์   ช้างสุวรรณ
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การประถมศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ