ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615384
ชื่อ สกุล : นางสาวนิภาวรรณ   เขียวทุ่งน้อย
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การประถมศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ