ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615381
ชื่อ สกุล : นายนพพร   พิมพ์ดี
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การประถมศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ