ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615371
ชื่อ สกุล : นางสาวชาริตา   สุขสำราญ
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การประถมศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ