ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615310
ชื่อ สกุล : นางสาววัชรพร   โพธิ์เบ้า
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การสอนภาษาไทย
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ