ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615304
ชื่อ สกุล : นางสาวรัสวดี   ไชยสง่าศิลป์
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การสอนภาษาไทย
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ