ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615302
ชื่อ สกุล : นางสาวรัชนีกร   แซ่ตั้ง
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การสอนภาษาไทย
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ