ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615249
ชื่อ สกุล : นายนพดล   พบบุบผา
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : พลศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ