ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615241
ชื่อ สกุล : นายณัฐภัทร   สุวรรณชนะ
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : พลศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ