ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615215
ชื่อ สกุล : นายสัญชัย   เกตุสุวรรณ
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ