ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615177
ชื่อ สกุล : นางสาวเบญจวรรณ   สุกขาวปลั่ง
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ