ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615168
ชื่อ สกุล : นายสมมาศ   มั่งนิมิตร
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ