ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615160
ชื่อ สกุล : นางสาวยุพิน   เขียวมะณี
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ