ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615150
ชื่อ สกุล : นางสาวปัทมพร   วงศ์ยะมะ
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ