ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615138
ชื่อ สกุล : นางสาวขวัญชนก   วุฒิกรีธาชัย
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ