ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615115
ชื่อ สกุล : นายพุฒิพงษ์   กำลังเพ็ชร์
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : สังคมศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ