ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615112
ชื่อ สกุล : นางสาวพิมพ์จันทร์   มีสมยุทธ์
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : สังคมศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ