ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615097
ชื่อ สกุล : นายฉัตรชัย   สงค์ประเสริฐ
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : สังคมศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ