ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615060
ชื่อ สกุล : นายณัฐพร   ขันธแสง
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ